Algemene Voorwaarden PlusMin

In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van PlusMin. In eerste instantie wijst PlusMin alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kun je geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven. LET OP: Niet alle bepalingen zijn bestemd voor zowel consumenten als bedrijven. Indien bepalingen consument specifiek zijn wordt dit aangegeven. 

1.      Bedrijfsgegevens

PlusMin is gevestigd aan de Wattstraat 115, 3112 TK te Schiedam. PlusMin is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder PlusMin Marketing B.V. (Besloten Vennootschap), onder KvK-nummer 77758544. Wil je contact opnemen met PlusMin? Dan kan dit via het onderstaande e-mailadres:   

2.      Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • PlusMin: PlusMin, zoals weergegeven in artikel 1, wordt tevens aangemerkt als zijnde ‘Opdrachtnemer’;
 • Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die een Dienst tot het verrichten van enige vorm van werkzaamheden afneemt bij PlusMin, alsmede degene in dienst bij Opdrachtgever, welke werkzaamheden verrichten voor Opdrachtgever, door middel van de door PlusMin aangeboden Diensten;
 • Gebruiker: iedere persoon welke gebruik maakt van de mogelijkheden en Diensten van PlusMin, zoals deze beschikbaar zijn gesteld op de website of app van PlusMin;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen PlusMin en Opdrachtgever tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 • Partij(en): (rechts)persoon welke onderhavig is aan deze Algemene Voorwaarden of enig andere vorm van Overeenkomsten tussen PlusMin en Opdrachtgever;
 • Dienst(en): De bij Overeenkomst besloten te verrichten werkzaamheden;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, digitale communicatie valt tevens onder deze formulering.
 

3.      Toepasselijkheid

 
 1. De Algemene Voorwaarden van PlusMin zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen PlusMin en Opdrachtgever en iedere Overeenkomst tussen PlusMin en Gebruiker, alsmede elke aanbieding van PlusMin tot het verrichten van een Dienst, waarop PlusMin deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van PlusMin niet van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen PlusMin, Opdrachtgever en Gebruiker.
 

4.      Overeenkomst

 
 1. De Overeenkomst tot het verrichten Diensten van PlusMin, beziet op het gebruik maken van de PlusMin app/het PlusMin platform.
 2. Indien een Overeenkomst erop ziet tot het uitvoeren van enige vorm van PlusMin werkzaamheden, worden deze te allen tijde schriftelijk overeengekomen.
 3. Op het moment dat de Overeenkomst tussen PlusMin en Opdrachtgever mondeling is overeengekomen, wordt deze altijd schriftelijk bevestigd.
 4. De hoogte van de vergoeding wordt per Overeenkomst bepaald. Uitdrukking van de vergoeding geschiedt in bedragen of percentages.
 5. Voorwaarden voor het opbouwen van de vergoeding worden tevens per Overeenkomst besloten. Hierin wordt een gedetailleerde weergave gegeven over de geldende voorwaarden voor het opbouwen en verkrijgen/uitbetaling van de vergoeding.
 6. Opdrachtgever zal PlusMin in ieder geval periodiek inzicht verschaffen in de opgebouwde vergoeding. Hiermee wordt in ieder geval bedoeld het opgebouwde bedrag en op basis waarvan deze is opgebouwd.
 7. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen. De grote en mate van invloed op de Overeenkomst die de wijziging met zich meebrengt is hierbij niet relevant. Elke vorm van wijziging dienen Partijen schriftelijk overeen te komen.
 8. Indien een wijziging in de Overeenkomst mondeling tot stand komt, dient deze schriftelijk bevestigd te worden.
 9. Toezeggingen gedaan door derden of werknemers van PlusMin binden PlusMin niet totdat deze schriftelijk zijn geaccordeerd door een hiervoor binnen PlusMin bevoegd persoon.
 10. De Overeenkomst wordt in beginsel afgesloten voor een proefperiode van 3 maanden. Binnen deze termijn staat het partijen vrij om de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.
 11. Indien de proefperiode ten einde komt wordt er een opvolgende Overeenkomst afgesloten van ten minste 1 jaar.
 Consument Specifiek:
 1. Een Overeenkomst tussen PlusMin en Gebruiker komt tot stand door het aanmaken van een account op de app van PlusMin.
 2. Voordat Gebruiker de mogelijkheid krijgt om gebruik te maken van de PlusMin app en de Diensten, dient Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te accepteren
 3. De Overeenkomst beziet strikt op het vrije gebruik van de PlusMin app door Gebruiker, alsmede de daarop aangegeven diensten.
 4. Gebruiker kan zich geen rechten ontlenen aan het gebruik van de PlusMin app, anders dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.
 5. Overeenkomsten worden in beginsel voor onbepaalde tijd afgesloten, tenzij bij Overeenkomst anders bepaald.
 6. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt door middel van verwijdering van het account van Gebruiker.
  

5.      Uitvoering Diensten

 
 1. Uitvoering van de Dienst geschiedt vanaf het moment dat de Overeenkomst is afgesloten of het moment zoals deze in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Het uitvoeren van iedere bij Overeenkomst bepaalde Dienst geschied op basis van een inspanningsverplichting. Hierbij zal PlusMin zich inzetten tot het behalen van enige vorm van resultaat, zonder deze schriftelijk vast te stellen.
 3. Het is voor Opdrachtgever in geen geval mogelijk om aanspraak te maken op een vooraf vastgesteld resultaat.
 4. PlusMin staat ervoor in dat de uitvoering van de Overeenkomst altijd naar de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Hier wordt onder andere mee begrepen, het voeren van juiste informatie en up-to-date/online houden van de PlusMin app. Hierbij wordt de Overeenkomst altijd uitgevoerd conform de huidige geldende wet- en regelgeving.
 5. Indien er tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst enige vorm van onregelmatigheden worden ontdekt door PlusMin, dient Opdrachtgever hierover inzicht en duidelijkheid te verschaffen, indien PlusMin hiernaar vraagt.
 6. Het is voor Opdrachtgever in geen geval toegestaan om de hoogte van de verschuldigde commissie/vergoeding in bedrag of percentages eenzijdig te wijzigen.
 7. Indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan het eenzijdig wijzigen van de commissie, heeft PlusMin het recht om gebruik te maken van de volgende maatregelen:
 a. Het eisen van een schadevergoeding ter hoogte van het gemiste/misgelopen inkomsten door de verlaging van de commissie.
b. Het eisen van een schadebedrag ter hoogte van €5.000,-.
c. Het met onmiddellijke ingang verwijderen van de Opdrachtgever van de PlusMin app en daaraan verbonden platformen.
 

6.      Bepalingen m.b.t. Gebruiker

 
 1. PlusMin biedt de PlusMin app aan Gebruikers voor het volgende gebruik:
 a. Het kunnen registreren van een account om gebruik te maken van de PlusMin app.
b. Het plaatsen van meldingen m.b.t. deur aan deur verkoop en aanbieders.

2. Indien Gebruiker zich niet aan de geldende richtlijnen conformeert staat het PlusMin vrij om maatregelen te nemen. Per situatie wordt gekeken naar een passende te nemen maatregel.
3. Beoordeling van de schending van richtlijnen staat geheel aan de zijde van PlusMin, alsmede beoordeling van de op te leggen sanctie.
4. Gebruikers van de PlusMin app kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de app.
5. Aan het gebruik maken van de PlusMin app zijn geen kosten verbonden.
 

7.      Beëindiging Diensten

 
 1. Een Dienst met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden voor Opdrachtgever beëindigt van rechtswege indien de termijn zoals weergegeven in de Overeenkomst is verstreken.
 2. PlusMin kan eenzijdig en met onmiddellijke ingang het verlenen van Diensten aan Opdrachtgever opzeggen indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan bij wet verboden handelingen of in strijd handelt met de PlusMin richtlijnen.
 3. Beëindiging van de Diensten tussen PlusMin en Gebruiker beëindigt door verwijdering van het account door Gebruiker.
 

8.      Betalingsvoorwaarden (Wettelijke Rente/Buitengerechtelijke Kosten)

 
 1. Na vaststelling van de hoogte van de commissie/vergoeding, verzendt PlusMin een factuur aan Opdrachtgever.
 2. Betaaltermijn voor de factuur bedraagt 14 dagen, tenzij bij Overeenkomst anders vastgesteld.
 3. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan betaling van de vergoeding binnen de gestelde termijn, zal PlusMin een betalingsherinnering sturen met een termijn van 14 dagen.
 4. Indien er niet wordt voldaan aan de in artikel 8 lid 3 genoemde termijn zal PlusMin nog éénmaal een betaalherinnering versturen, met een termijn van 7 dagen.
 5. Indien er na de tweede herinnering niet aan de betaling voldaan wordt, staat het PlusMin vrij om een derde Partij in te schakelen, om het verschuldigde bedrag te verhalen op Opdrachtgever.
 6. Bijkomende kosten zoals wettelijke rente ex. artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek en eventuele buitengerechtelijke kosten, komen geheel ter rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden boven op het originele factuurbedrag gerekend en dienen voldaan te worden binnen een nader te noemen termijn, tezamen met het originele factuurbedrag.
 

9.      Aansprakelijkheid

 
 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van PlusMin en - indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat.
 1. Indien PlusMin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien PlusMin aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PlusMin.
 3. PlusMin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PlusMin is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. PlusMin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door een niet volledige of behoorlijke medewerking van Opdrachtgever, bij uitvoering van de Diensten.
 5. PlusMin is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PlusMin aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PlusMin toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. PlusMin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtgever vrijwaart PlusMin tegen alle aanspraken van derden, en zal PlusMin de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door PlusMin verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
 9. In geen geval is PlusMin aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of PlusMin.
 10. PlusMin is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Opdrachtgever, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door vrij geplaatste content, waarin enige vorm van uitingen worden gedaan over Opdrachtgever, enig andere (rechts)persoon of derde.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PlusMin.
 Consument specifiek:
 1. PlusMin is niet aansprakelijk voor schade welke de Gebruiker ervaart door middel van het verkeerd handelen van een Opdrachtgever.
 2. Onder schade wordt in ieder geval verstaan iedere vorm van financiële, fysieke of materiële schade.
 3. PlusMin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutieve informatie weergegeven in de PlusMin app of het naar niet behoren functioneren van de PlusMin app.
 

10. Beleid bij Klachten

 
 1. Opdrachtgever en Gebruiker dienen enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijk termijn, na ontdekking van een gebrekkige Dienst te melden. Het termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van de gebrekkige Dienst. Hierbij geldt dat het termijn begint te lopen vanaf het moment dat Opdrachtgever of Gebruiker het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. Opdrachtgever dient PlusMin altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt hiervoor tussen Partijen een redelijk termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt er voor elk gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
 3. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van PlusMin.
 

11. Privacy en gegevens van Gebruikers

 PlusMin conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. 

12. Overmacht

 
 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor PlusMin ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is PlusMin niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. PlusMin heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. PlusMin behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever te factureren.
 3. Indien PlusMin een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.
            

13. Conversie

 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden. 

14. Nawerking

 Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

15. Strijdige clausules

 Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. 

16. Niet naleving Algemene Voorwaarden

 Indien Opdrachtgever zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft PlusMin het recht om te weigeren verdere Diensten voor Opdrachtgever uit te voeren, alsmede enige vorm van links en andere aan Opdrachtgever aanverwante zaken te verwijderen, op te zeggen of op te schorten.    

17. Toepasselijk recht

 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en PlusMin, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 


18. Forumkeuze

 De rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft PlusMin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.      

Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens!
info@plusmin.nl

Wattstraat 115 l 3112 TK l Schiedam
KvK Nr. 77758544  


Versie 2020