Disclaimer

  1. Disclaimer voor de mail
 De informatie verzonden met dit e-mailbericht van PlusMin is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. PlusMin sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van PlusMin bij onbestemde partijen zijn beland.                                      
  1. Disclaimer voor de website
 Wanneer u op onze website komt of gebruik maakt van onze app, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar u twijfels over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor jou van belang kan zijn.

 2.1 Aanwezige informatie op de website 
Hoewel PlusMin in hoge mate aandacht besteedt aan de website of app, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website of PlusMin app. Dit geldt tevens voor informatie die door derden via de website of de PlusMin app beschikbaar is gesteld. Bij twijfel raden wij u aan altijd eerst contact met ons op te nemen. 

2.2 Auteursrechten 
Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan PlusMin. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van PlusMin is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.    

2.3 Rechten 
Aan de informatie op de website van PlusMin of informatie weergegeven op de PlusMin app kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Voorwaarden (link plaatsen).  

2.4 Wijzigingen
PlusMin behoudt zich het recht voor de op of via deze website of via de op de PlusMin app aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Ook bij het aankopen van producten via de website raden wij aan om onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te bekijken.

2.5 Hyperlinks
Deze website en PlusMin app kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. PlusMin heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. PlusMin aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Heeft u nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.
info@plusmin.nl 
Wattstraat 115 l 3112 TK l Schiedam
KvK Nr. 77758544

Versie 2020